Sa panahon ng Ramadan, ang mga Muslim sa buong mundo ay nagdiriwang ng banal na buwan at inaasam ang mga biyaya na dala nito. Narito ang ilang mga aktibidad na maaaring gawin ng mga Muslim upang mapalalim ang kanilang pananampalataya at pagpapabuti ng kanilang sarili at ng kanilang komunidad:

  1. Sawm: Ang Sawm ay ang pagsasagawa ng pag-aayuno mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Ito ay isang pangunahing bahagi ng Ramadan kung saan ang mga Muslim ay nagpapakita ng kanilang pagtanggap at pagsunod sa mga aral ng Islam.
  2. Salah (Pananalangin): Ang pananalangin ay mahalaga sa bawat araw ng Ramadan. Ang mga Muslim ay tinuturuan na magdasal ng limang beses isang araw, at ang panahon ng Ramadan ay isang mahusay na pagkakataon upang palakasin ang kanilang koneksyon sa Allah.
  3. Pag-aaral ng Qur’an: Ang Ramadan ay isang panahon para sa mga Muslim upang mas lalong pag-aralan at unawain ang mga aral at mensahe ng Banal na Qur’an. Maraming mga Muslim ang naglalaan ng oras sa bawat araw upang basahin at pag-aralan ang mga banal na teksto ng Islam.
  4. Pag-bibigay sa mga Kapwa: Isa sa mga haligi ng Ramadan ay ang pag-aalay sa mga kapwa. Ang mga Muslim ay tinuturuan na maging mapagbigay sa mga nangangailangan, at ang panahon ng Ramadan ay isang mahusay na pagkakataon upang magbigay ng tulong sa pamamagitan ng pagkain, pera, o serbisyo sa komunidad.
  5. Pag-aaral ng Kasaysayan at Kultura ng Islam: Sa panahon ng Ramadan, maraming mga Muslim ang nagbibigay ng oras upang pag-aralan ang kasaysayan at kultura ng Islam. Ito ay isang paraan upang palawakin ang kanilang kaalaman at pag-unawa sa kanilang relihiyon at mga tradisyon.
  6. Pagsasagawa ng Taraweeh: Ang Taraweeh ay isang espesyal na saliw ng panalangin na idinaraos tuwing gabi sa buong panahon ng Ramadan. Ito ay isang pagkakataon para sa mga Muslim na magtipon-tipon sa mga mosque at magdasal ng sama-sama.

Sa pamamagitan ng mga aktibidad na ito at marami pang iba, ang mga Muslim ay nagpapakita ng kanilang pagtanggap sa mga aral ng Islam at ang kanilang pagnanais na maging mas mabuting mga indibidwal at mga miyembro ng kanilang komunidad sa panahon ng Ramadan.