Sa pagdating ng makabagong panahon, ang pagiging handa at adaptableng bahagi ng buhay ng isang Muslim ay mahalaga. Hindi lang ito tungkol sa pagtanggap sa mga bagong teknolohiya at pagbabago sa lipunan, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng pananampalataya at pagmamahal sa kapwa. 

Isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagiging handa ng isang Muslim sa makabagong panahon ay ang patuloy na pagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng regular na panalangin, pag-aaral ng Banal na Qur’an, pag-aattend ng mga religious seminars at lectures, at pakikilahok sa mga komunidad ng mga Muslim.

Sa pagdating ng mga bagong teknolohiya at modernisasyon, mahalaga para sa isang Muslim na maging maalam at maunawaan ang mga ito. Maaari silang mag-aral ng mga online courses, sumali sa mga tech forums, at maging aktibong bahagi ng mga digital na komunidad upang mapanatili ang kanilang kaalaman at kakayahan sa mga bagong teknolohiya.

Sa gitna ng mga pagbabago at pag-unlad sa lipunan, mahalaga rin ang pagpapalakas ng pakikisama at pagkakaisa sa mga Muslim. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga interfaith dialogues, pagtulong sa mga charitable activities at community service, at pagpapakita ng respeto at pagmamahal sa iba’t ibang kultura at paniniwala.

Sa makabagong panahon, hindi maiiwasan ang mga hamon at pagsubok na darating sa buhay ng isang Muslim. Kaya’t mahalaga ang paghahanda at pagiging resilient sa mga ito. Maaaring isagawa ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga coping mechanisms, pagbuo ng mga contingency plans, at pagtitiwala sa kapangyarihan ng pananampalataya at panalangin sa harap ng mga pagsubok.

Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng pananampalataya, pag-unawa sa teknolohiya, pagpapalakas ng pakikisama, at paghahanda sa mga hamon, ang isang Muslim ay handa na harapin ang mga pagbabago at hamon ng makabagong panahon. Ito ay hindi lamang isang tungkulin kundi pati na rin isang pagpapahalaga sa kanilang sariling pagpapakatao at paniniwala.