Ang Hajj ay isa sa mga pinakabanal at pinakamahalagang gawain sa Islam. Ito ay isang ritwal na panrelihiyon na isinasagawa ng mga Muslim na may kakayahang gawin ito sa Mecca, Saudi Arabia, sa buwan ng Dhu al-Hijjah ng Islamic calendar. Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, kasama ang Shahada (pananalig sa isang Diyos), Salat (panalangin), Zakat (donasyon), at Sawm (pag-aayuno).

Ang Hajj ay isang paglalakbay na binabahagi ng milyun-milyong Muslim mula sa iba’t ibang panig ng mundo, na naglalakbay upang dalawin ang Kaaba at gawin ang mga ritwal na itinakda sa kanila ng Islam. Ang mga ritwal na ito ay sinusunod ang mga yapak ni Prophet Muhammad at ng mga nauna pa sa kanya, kabilang si Prophet Ibrahim.

Ang mga pangunahing ritwal ng Hajj ay kinabibilangan ng Tawaf, pag-ikot sa paligid ng Kaaba sa kabila ng pito o higit pang mga beses; Sa’y, pagtakbo sa pagitan ng mga burol ng Safa at Marwa na nagpapakita ng pananampalataya at tiwala kay Allah; Arafat, ang pagtitipon sa Arafat Plain upang magdasal at humiling sa kapatawaran at biyaya mula sa Allah; at Stoning of the Devil, kung saan binabato ang mga palikpik na simbolo ng kasalanan sa tatlong yugto.

Ang paglalakbay sa Hajj ay naglalayong magdulot ng espirituwal na paglilinis, pagpapakumbaba, at pagpapakumbaba sa mga Muslim. Ipinapakita ng Hajj ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagmamahalan, at pananampalataya sa Islam, pati na rin ang pagtangkilik sa mga aral ng pakikipagkapwa-tao at pagbibigay.

Sa pagpunta sa Hajj, ang mga Muslim ay hinahayaang makaranas ng isang masiglang pakikisalamuha sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya mula sa iba’t ibang kultura at lahi. Sa pamamagitan ng pagdalo sa Hajj, ang mga Muslim ay pinaniniwalaang napapalapit sila sa Allah at nagtataguyod ng kanilang espirituwal na pag-unlad at kapayapaan sa kanilang sarili at sa kanilang komunidad.