Ang buhay ni Propeta Muhammad ay puno ng mga aral, halimbawa ng kabutihan, at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ipinanganak noong 570 CE sa Mekka, Saudi Arabia, siya ay bahagi ng tribo ng Quraysh. Ngunit higit sa kanyang pagiging isang mangangalakal, isang pangunahing yugto ang kanyang pagiging propeta.

Noong siya ay 40 taong gulang, natanggap ni Propeta Muhammad ang unang pagpapahayag mula kay Diyos sa pamamagitan ng anghel na si Gabriel. Ito ang naging simula ng kanyang misyon bilang propeta ng Islam. Sa mga susunod na taon, ipinahayag niya ang mga turo ng Islam, na isinasaad sa banal na Qur’an.

Sa kabila ng mga pagsubok at pag-oposisyon, nanatili si Propeta Muhammad na matiyagang tagasunod ng kanyang mga turo. Ipinamalas niya ang kabutihan, kababaang-loob, at pag-aalaga sa mga mahihirap at nangangailangan. Siya ay isang modelo ng integridad at katarungan.

Namayapa si Propeta Muhammad noong 632 CE, ngunit ang kanyang mga aral at halimbawa ay buhay pa rin sa puso at isipan ng mga Muslim sa buong mundo. Ipinapaalala niya sa atin ang halaga ng pagiging mabuti sa kapwa, pagsusumikap sa kabutihan, at pagsasakripisyo para sa Diyos.

Sa kasalukuyan, ang buhay ni Propeta Muhammad ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyun-milyong tao. Ipinapaalala nito na ang pagmamahal sa Diyos at pag-aalaga sa kapwa ay mga halaga na dapat nating itaguyod at isabuhay sa ating araw-araw na buhay. Ang buhay ni Propeta Muhammad ay isang huwaran ng pagiging mabuting tao at tunay na alagad ng Diyos.