Mahal naming mga kabataan ng Mindanao,

Narito kami upang ipaabot ang isang mensahe ng inspirasyon at motibasyon sa inyo upang magpatuloy sa inyong pag-aaral at tuparin ang inyong mga pangarap. Bilang mga kabataan ng Mindanao, kayo ay may malalim na potensyal at kapangyarihan upang maging mga tagapagbago at makamit ang mga mithiin ng inyong mga puso.

Ang pag-aaral ay isa sa pinakamahalagang kayamanan na maaring inyong makuha. Ito ang susi upang mapabuti ang inyong buhay at ng inyong mga pamilya. Sa pamamagitan ng edukasyon, kayo ay magkakaroon ng kaalaman at kakayahan na kakailanganin sa hinaharap. Ito ang inyong sandata upang labanan ang kahirapan at mabigyan ng magandang kinabukasan ang inyong sarili at ang inyong komunidad.

Maaaring may mga hamon at pagsubok sa inyong mga landas. Ngunit huwag kayong mawalan ng pag-asa at lakas ng loob. Isipin ninyo na sa bawat pagsubok na inyong malampasan, kayo ay lumalakas at nagiging mas matatag. Ang pag-aaral ay isang paglalakbay, at sa bawat hakbang na inyong tatahakin, kayo ay magkakaroon ng mga karanasan at kaalaman na magiging sandata ninyo sa hinaharap.

Isapuso ninyo ang inyong mga pangarap. Mangarap kayo ng malaki at huwag kayong matakot na hindi kayo magtagumpay. Sa bawat araw, gawin ninyong inspirasyon ang inyong mga pangarap upang maging mas determinado at mas pursigido sa inyong pag-aaral. Huwag kayong mabahala sa mga salitang nagdudulot ng panghihina ng loob, sa halip gamitin ito bilang isang hamon upang patunayan na kaya ninyong makamit ang inyong mga pangarap.

Huwag kalimutan na kayo ay hindi nag-iisa. Magtulungan kayo bilang mga kabataan ng Mindanao. Sama-sama nating pagyamanin ang ating mga kaalaman at kasanayan. Makipagtulungan kayo sa inyong mga guro, mag-aral nang buong puso, at maging handa na harapin ang mga oportunidad at hamon na darating sa inyong mga buhay.

Sa inyong pag-aaral, huwag kalimutan na kayo ay mga tagapagmana ng kultura at tradisyon ng Mindanao. Ipagmalaki ninyo ang inyong mga pinagmulan at gamitin ang inyong kaalaman upang maging mga tagapagtaguyod ng kapayapaan at pagkakaisa sa inyong komunidad.

Mahal naming mga kabataan ng Mindanao, hindi hadlang ang inyong pinanggalingan, relihiyon, o kahirapan sa inyong pag-abot sa inyong mga pangarap. Ang inyong determinasyon, sipag, at pagmamahal sa edukasyon ang susi tungo sa inyong tagumpay. Manatili kayong puno ng pag-asa at patuloy na mag-aral ng buong puso. Kayo ang pag-asa ng Mindanao, at sa inyong kamay ay nahaharap ang kinabukasan ng ating bayan.

Mabuhay ang mga kabataang tagapagbago ng Mindanao!