Bilang mga kababaihang Muslim, tayo ay may malalim na pag-unawa sa halaga ng kapayapaan, pagkakaisa, at pagtutulungan. Ngunit, sa mga panahong ito ng pag-usbong ng terorismo, kailangan nating maging maingat at mapanagot sa ating mga hakbang. Narito ang ilang gabay at payo para sa ating lahat upang maiwasan ang pagiging bahagi ng anumang aktibidad na nagbibigay suporta sa terorismo.

 

  1. Pangarap Para sa Isang Makatarungan at Mapayapang Mundo:

   Sa bawat pagtakbo ng araw, ating dapat itong alalahanin – tayo ay may pangarap para sa isang makatarungan at mapayapang mundo. Hindi ito makakamtan sa pamamagitan ng terorismo. Maging boses ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating mga komunidad.

  1. Hindi Pagbibigay Suporta sa Anumang Aktibidad ng Terorismo:

   Ang pagbibigay suporta sa terorismo, anuman ang anyo, ay labag sa ating mga prinsipyo at kultura. Huwag tayong magpapagamit sa anumang aktibidad na maaaring magdulot ng pinsala sa ating kapwa at sa ating komunidad.

  1. Pag-iwas sa Paggamit ng Relihiyon para sa Terorismo:

   Ang ating relihiyon ay nagtuturo ng kapayapaan at pagmamahal sa kapwa. Huwag nating pahintulutan ang anumang porma ng terorismo na gamitin ang ating relihiyon bilang rason para sa kanilang mga layunin.

  1. Pagkakaroon ng Malasakit sa Kapwa:

   Ang malasakit sa kapwa ay nagbubukas ng pintuan para sa kapayapaan. Iwasan natin ang pagbibigay suporta sa mga grupo na naghahasik ng takot at karahasan. Sa halip, itaguyod natin ang pagtutulungan at pagkakaisa.

      5. Pagbibigay Pansin sa Mga Senyales ng Radikalismo:

   Maging maingat sa mga senyales ng radikalismo sa ating komunidad. Kung may alinlangan tayo o napapansin nating may mga nagiging bahagi ng terorismo, agad nating iulat ito sa awtoridad.

  1. Edukasyon at Pagpapahayag ng Makabuluhang Mensahe:

   Palaganapin natin ang edukasyon at pag-unawa sa ating mga komunidad tungkol sa kahalagahan ng kapayapaan. Maging modelo tayo ng pagmamahal at pag-unawa sa pamamagitan ng makabuluhang mga mensahe.

  1. Paggamit ng Social Media sa Tamang Paraan:

   Mahalaga ang ating papel sa social media. Gamitin natin ito upang ipahayag ang pagmamahal, pag-unawa, at pangarap natin para sa kapayapaan. Iwasan ang pag-angat ng teroristang propaganda.

  1. Pagtutok sa Pamilya at Komunidad:

   Ang pagtutok sa pamilya at komunidad ay mahalaga. Makipag-ugnayan tayo sa ating mga kapitbahay at kaibigan upang mapanatili ang malusog na ugnayan sa ating komunidad.

  1. Pakikilahok sa Kampanya Laban sa Terorismo:

   Huwag tayong maging apathetic. Makiisa sa mga kampanya laban sa terorismo sa ating komunidad. Maging boses para sa kapayapaan at pagkakaisa.

  1. Pakikipagtulungan sa mga Awtoridad:

   Sa anumang pagdududa o alinlangan sa ating paligid, huwag tayong mag-atubiling ipagbigay-alam ito sa mga awtoridad. Ang ating kooperasyon ay isang mahalagang hakbang para mapanatili ang ating seguridad